Regulamin Machina B2B


 

§1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

 

 1. AGENDA – ustalony wcześniej harmonogram Szkolenia i plan działania.

 

 1. FORMULARZ – rubryki, które należy wypełnić danymi osobowymi, dostępne na jednej z podstron Witryny. Za pośrednictwem Formularza Usługobiorca może dokonać zakupu biletu na Szkolenie.

 

 1. UCZESTNIK – Usługobiorca bądź osoba wyznaczona do wzięcia udziału w Szkoleniu.

 

 1. UMOWA – porozumienie zawarte pomiędzy Usługobiorcą, a Organizatorem przy zachowaniu trzech, niezbędnych warunków, tj. zapoznanie się Usługobiorcy z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego warunków, przesłanie wypełnionego Formularza ze zgłoszeniem na Szkolenie za pośrednictwem Witryny oraz zapłata przez Usługobiorcę kosztów uczestnictwa w Szkoleniu.

 

 1. USŁUGOBIORCA – podmiot korzystający z Witryny, który wypełnił Formularz mający na celu zakup biletu na Szkolenie, otrzymał informację o akceptacji zgłoszenia i opłacił koszt udziału w Szkoleniu.

 

 1. SZKOLENIE – Szkolenie online organizowane poprzez Organizatora, zgodne z informacjami zamieszczonymi w Witrynie.

 

 1. E-BILET – Bilet w formie elektronicznej, który Usługobiorca/Uczestnik otrzymuje po opłaceniu kosztów uczestnictwa w Szkoleniu. Przesyłany na adres e-mail podawany przy zakupie. Jeden e-bilet upoważnia jednego Uczestnika, na którego dane został wygenerowany, do wzięcia udziału w Szkoleniu i do późniejszego dostępu do nagrania ze Szkolenia.

 

 

§2

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsze zapisy, zwane dalej Regulaminem, określają zasady dotyczące zakupu, organizacji oraz uczestnictwa w Szkoleniu organizowanym przez SELLWISE Szymon Negacz, z siedzibą przy ul. Mieszka I 14/2, 44-121 Gliwice, Numer Identyfikacji Podatkowej: 9691542196, zwany dalej Organizatorem, a także zasady korzystania z witryny internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.sellwise.pl/machina/, zwaną dalej Witryna.
 2. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikom Szkolenia przysługuje prawo do wglądu do powierzonych danych osobowych oraz do ich aktualizacji i poprawiania, a także żądania do ich usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, znajdują się
  w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Zakup szkoleń odbywa się za pośrednictwem Witryny, z której warunkiem korzystania jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie informacje znajdujące się pod adresem https://www.sellwise.pl/machina/, nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

§3

Szkolenie

 

 1. Szkolenie organizowane przez Organizatora jest dostępne dla Usługobiorców, którzy wykupią udział w Szkoleniu, organizowanym według ściśle określonego harmonogramu i na warunkach umieszczonych w Witrynie.
 2. Warunkiem uczestniczenia w Szkoleniu jest zakup biletu za pośrednictwem Witryny, co potwierdzone jest otrzymaniem e-biletu wysłanego na adres e-mail podany w Formularzu. W przypadku nieotrzymania e-biletu należy kontaktować się z Organizatorem pod adresem kontakt@sellwise.pl w celu jego wygenerowania.
 3. Warunkiem korzystania z Witryny jest posiadanie dostępu do Internetu, w tym do przeglądarki obsługującej pliki cookies oraz poczty elektronicznej.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Witryny w sposób nienaruszający przepisów prawa, norm społecznych oraz niniejszego Regulaminu. Zabrania się komunikacji o charakterze obraźliwym, czy również naruszającej dobra osobiste.
 5. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Szkolenia z zachowaniem najwyższej staranności i profesjonalizmu oraz działania w najlepiej pojętym interesie Usługobiorcy z zastrzeżeniem, że Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty przeprowadzonego Szkolenia.
 6. Organizator nie wyklucza możliwości zawieszenia dostępności Witryny na czas określony, w przypadku konieczności przeprowadzenia prac serwisowych bądź jej rozbudowy.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Usługobiorcę z witryny oraz brak możliwości uczestnictwa w Szkoleniu, w tym szczególnie za brak odpowiednich warunków technicznych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 8. Cena Szkolenia zawiera (jeden e-bilet): udział w ośmiogodzinnym Szkoleniu online i dożywotni dostęp do nagrania ze Szkolenia wyłącznie dla Uczestnika, na którego dane został wygenerowany e-bilet. Dodatkowo, każdy Uczestnik otrzyma gotowe skrypty skutecznych rozmów i e-maili, listę sprawdzonych narzędzi do pozyskiwania klientów, listę przykładowych kampanii prospectingowych, listę skutecznych lejków marketingowych, szablon do opisania swojego procesu sprzedaży, listę miar i KPI, listę systemów CRM, dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia.
 9. W przypadku chęci udostępnienia nagrania w swojej firmie, Uczestnik proszony jest o uprzedni kontakt pod adresem mskowron@sellwise.pl.

 

§4

Zawarcie Umowy

 

 1. Do zawarcia Umowy dochodzi przy spełnieniu przez Usługobiorcę trzech, niezbędnych warunków, tj. zapoznanie się Usługobiorcy z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego warunków, przesłanie wypełnionego Formularza ze zgłoszeniem na Szkolenie za pośrednictwem Witryny oraz zapłata przez Usługobiorcę kosztów uczestnictwa w Szkoleniu.
 2. W celu zakupu biletu na Szkolenie przez Usługobiorcę, jest on zobowiązany do podania w Formularzu informacji takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz liczbę Uczestników Szkolenia.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu należy przesyłać do Organizatora za pośrednictwem Formularza znajdującego się w Witrynie.
 4. Warunkiem akceptacji udziału Usługobiorcy w Szkoleniu przez Organizatora jest wpłata całej ceny za Szkolenie.
 5. O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji zgłoszenia w danym terminie Szkolenia, jeżeli lista Uczestników będzie już zamknięta.
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia i spełnieniu warunków zakupu, Organizator dołoży wszelkich starań, aby Usługobiorca niezwłocznie otrzymał e-bilet na adres e-mail podany w formularzu. Zapłata za bilet jest równoznaczna z zawarciem Umowy pomiędzy Organizatorem, a Usługobiorcą na Szkolenie.
 7. Po zawarciu Umowy, o której mowa w ust. powyżej, Usługobiorca otrzyma potwierdzenie w wiadomości e-mail, wysłanej na adres, który Usługobiorca podał w Formularzu.
 8. Organizator przyjmuje zgłoszenia za pośrednictwem Formularza lub adresu e-mail do godziny 18:00 w przeddzień Szkolenia.
 9. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych informacji w Formularzu lub wiadomości e-mail.

 

§5

Płatności

 

 1. Ceny Szkolenia, wyrażone w PLN, podane za pośrednictwem Witryny, są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Szkolenia są wiążące w momencie przesłania przez Usługobiorcę zgłoszenia za pośrednictwem Formularza.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Zmiany te nie są jednak wiążące dla Usługobiorców, którzy zawarli umowę z Organizatorem przed dniem wprowadzenia zmian.
 4. Wynagrodzenie Organizatora z tytułu uczestnictwa Usługobiorcy w Szkoleniu jest płatne w oparciu o potwierdzenia zakupu wygenerowane niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo wyboru sposobu płatności za bilet; poprzez wykorzystanie jednej z dostępnych form płatności elektronicznych albo kontakt pod adresem kontakt@sellwise.pl, gdzie po otrzymaniu zgłoszenia Organizator skontaktuje się z Usługobiorcą w celu wygenerowania faktury proforma.
 6. W przypadku wyboru faktury proforma, jako sposobu płatności za Szkolenie, Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia płatności za e-bilet przelewem bankowym na konto o numerze: 48 1950 0001 2006 0021 2092 0001, w terminie wskazanym na fakturze proforma. W tytule przelewu należy podać numer dokumentu oraz imię i nazwisko uczestnika, jeżeli nie jest nim posiadacz rachunku bankowego.
 7. Po opłaceniu faktury proforma, Usługobiorca otrzyma od Organizatora fakturę VAT oraz e-bilet przesłany na wcześniej podany adres e-mail.
 8. Za dzień uiszczenia płatności za Szkolenie uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora.
 9. W przypadku nieotrzymania wpłaty z tytułu udziału w Szkoleniu w terminie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, uważa się, iż Usługobiorca zrezygnował z wzięcia udziału w Szkoleniu.
 10. W przypadku, gdy należna wpłata z tytułu udziału w Szkoleniu nie wpłynie we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie, a Usługobiorca potwierdzi dokonanie wpłaty przesyłając drogą elektroniczną potwierdzenie dokonania transakcji, wówczas Organizator może wyrazić zgodę na udział Usługobiorcy w Szkoleniu.
 11. W przypadku wyboru płatności elektronicznej jako sposobu płatności za Szkolenie, Usługobiorca może otrzymać FV niezwłocznie po dokonaniu płatności. W tym celu należy zaznaczyć pole „Chcę otrzymać fakturę” oraz wskazać na jakie dane ma zostać wygenerowany dokument.
 12. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT i otrzymanie dokumentu drogą elektroniczną, na podany w Formularzu adres e-mail. W przypadku jego zmiany, Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym fakcie Organizatora. Ponadto, faktura VAT w wersji papierowej może być wysłana listownie po otrzymaniu odpowiedniej dyspozycji od Usługobiorcy w formie pisemnej.

 

§6

Rezygnacja z udziału w Szkoleniu

 

 1. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny do 14 dni od daty zakupu e-biletu na Szkolenie, lecz nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, pod warunkiem przesłania do Organizatora formalnej rezygnacji z udziału za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres mskowron@sellwise.pl.
 2. Odstąpienie od Umowy następuje w momencie otrzymania potwierdzenia od Organizatora, z informacją, że zapoznano się z oświadczeniem woli Usługobiorcy i jest ona akceptowana.
 3. Podczas, gdy odstąpienie od Umowy nastąpi w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Organizator zwróci Usługobiorcy kwotę, którą poniósł on z tytułu zapisania się na Szkolenie.
 4. Kwota, o której mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu zostanie zwrócona na konto Usługobiorcy w terminie do 14 dni, liczone od momentu potwierdzenia przyjęcia rezygnacji przez Organizatora.
 5. Częściowa nieobecność Usługobiorcy na Szkoleniu nie stanowi podstawy do żądania zwrotu kwoty, która została przez niego poniesiona z tytułu zapisania się na Szkolenie.
 6. Oprócz ust. 1 § 6, ewentualne zwroty biletów, przyjmowane będą wyłącznie w przypadku całkowitego odwołania wydarzenia przez Organizatora.

 §7

Zmiana terminu/Odwołanie Szkolenia

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia bądź zmiany jego terminu z przyczyn od niego niezależnych.
 2. W przypadku przesunięcia terminu Szkolenia, Organizator w terminie 7 dni roboczych od daty, kiedy Szkolenie zostało odwołane, ustali jego nowy termin i poinformuje o tym Usługobiorców drogą telefoniczną bądź elektroniczną. Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy, co nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania Organizatorowi formalnej rezygnacji z udziału w Szkoleniu pocztą elektroniczną, na adres: mskowron@sellwise.pl. W przypadku akceptacji przez Usługobiorcę nowego terminu Szkolenia, odpowiednio przesunięciu ulega termin rezygnacji z udziału w Szkoleniu, o którym mowa w ust. 1 § 6.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w Szkoleniu zostaną zwrócone w całości, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Usługobiorcę informacji o rezygnacji z udziału w Szkoleniu, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Organizator uzgodni
  z Usługobiorcą, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział w Szkoleniu w innym terminie.
 4. W przypadku całkowitego odwołania przez Organizatora Szkolenia, bez udostępnienia nowego terminu, Usługobiorca otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną lub/i elektroniczną, a zwrot wniesionych przez niego należności z tytułu udziału w Szkoleniu zostanie wykonany na rachunek bankowy, z którego środki zostały wniesione, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odwołania Szkolenia.

 §8

Wykorzystanie wizerunku

 

 1. Usługobiorca, wysyłając zgłoszenie i akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na rejestracje swojego wizerunku środkami audio-video.
 2. Uczestnik Szkolenia wyraża zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w materiałach dotyczących działalności Organizatora, w tym szczególnie w materiałach promocyjnych i reklamowych związanych z przeprowadzonym Szkoleniem.
 3. Uczestnik Szkolenia, akceptując niniejszy Regulamin, zrzeka się dochodzenia od Organizatora roszczeń z tytułu zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia związanego z wykorzystaniem jego wizerunku, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że każdy materiał audio-video zarejestrowany podczas Szkolenia może być dowolnie modyfikowany przez Organizatora na potrzeby promocji prowadzonych przez niego działań. Poprzez modyfikację rozumie się: obróbkę graficzną, łączenie wielu grafik w jedną, dodawanie animacji i tekstu, tworzenie infografik i podobne.

 

§9

Reklamacje

 

 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w związku z przeprowadzonym Szkoleniem, składając Organizatorowi oświadczenie w formie elektronicznej na adres: mskowron@sellwise.pl, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Szkolenia.
 2. Składana reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby składającej reklamację, termin Szkolenia, powód złożenia reklamacji i jego uzasadnienie.
 3. Powodem reklamacji nie mogą być zdarzenia niezależne od Organizatora Szkolenia.
 4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym okresie, Organizator jest zobowiązany wskazać Usługobiorcy przyczyny opóźnienia i poinformować go o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Organizator ma prawo do nierozpatrzenia reklamacji w sytuacji, kiedy nie zawiera ona wszystkich składowych, wyszczególnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu bądź kiedy reklamacja zostanie złożona po terminie.

 

§10

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest SELLWISE Szymon Negacz z siedzibą przy ul. Mieszka I 14/2, 44-121 Gliwice, Numer Identyfikacji Podatkowej: 9691542196, adres e-mail: kontakt@sellwise.pl.
 2. Usługobiorca, akceptując warunki niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych ze Szkoleniem. Dane Usługobiorców i Uczestników są przetwarzane na zasadach określonych w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. W sytuacji, kiedy Usługobiorca wypełniający Formularz nie jest jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia, to zgłaszający powierza Organizatorowi dane osobowe Uczestnika, aby ten mógł je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji Szkolenia.
 4. Usługodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania.

 

§11

Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu rejestrowania audio-video podczas Szkolenia bez zgody Organizatora.
 2. Organizator może wyrazić pisemną zgodę na rejestrowanie audio-video podczas Szkolenia na ściśle określonych zasadach. Wniosek o wyrażenie zgody na rejestrowanie audio-video należy przesłać na adres: mskowron@sellwise.pl, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed Szkoleniem. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o wyrażenie zgody na rejestrowanie audio-video podczas Szkolenia bez podawania przyczyny.
 3. Jakiekolwiek materiały szkoleniowe udostępnione Uczestnikom Szkolenia nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane w innych celach.
 4. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich publikacji w Witrynie.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do Umów zawieranych po 01.06.2020.
 8. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności, znajdująca się pod adresem: https://www.sellwise.pl/polityka-prywatnosci/
 9. Organizator, najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem Szkolenia prześle Usługobiorcom informacje organizacyjne oraz niezbędne materiały na podany w Formularzu adres e-mail.