Regulamin Warsztatu Otwartego


§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

 1. AGENDA – ustalony wcześniej harmonogram Warsztatu i plan działania.
 2. FORMULARZ – rubryki, które należy wypełnić danymi osobowymi, dostępne na jednej z podstron Witryny. Za pośrednictwem Formularza Usługobiorca może dokonać zapisu na Warsztat.
 3. UCZESTNIK – Usługobiorca bądź osoba wyznaczona do wzięcia udziału w Warsztacie.
 4. UMOWA – porozumienie zawarte pomiędzy Usługobiorcą, a Organizatorem przy zachowaniu trzech, niezbędnych warunków, tj. zapoznanie się Usługobiorcy z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego warunków, przesłanie wypełnionego Formularza ze zgłoszeniem na Warsztat za pośrednictwem Witryny oraz zapłata przez Usługobiorcę kosztów uczestnictwa w Warsztacie.
 5. USŁUGOBIORCA – podmiot korzystający z Witryny, który wypełnił Formularz mający na celu zapisanie na Warsztat, otrzymał informację o akceptacji zgłoszenia i opłacił koszt udziału w Warsztacie.
 6. WARSZTAT – Warsztat organizowany poprzez Organizatora, zgodny z informacjami zamieszczonymi w Witrynie.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze zapisy, zwane dalej Regulaminem, określają zasady dotyczące zakupu, organizacji oraz uczestnictwa w Warsztatach organizowanych przez SELLWISE Szymon Negacz, z siedzibą przy ul. Mieszka I 14/2, 44-121 Gliwice, Numer Identyfikacji Podatkowej: 9691542196, zwany dalej Organizatorem, a także zasady korzystania z witryny internetowej, dostępnej pod adresem: https://sellwise.pl/prospecting, zwaną dalej Witryna.
 2. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikom Warsztatów przysługuje prawo do wglądu do powierzonych danych osobowych oraz do ich aktualizacji i poprawiania, a także żądania do ich usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Zakup szkoleń odbywa się za pośrednictwem Witryny, z której warunkiem korzystania jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie informacje znajdujące się pod adresem: https://sellwise.pl/prospecting nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

§3 Warsztat

 1. Warsztaty organizowane przez Organizatora są dostępne dla Usługobiorców, którzy wykupią udział w Warsztacie, organizowanym według ściśle określonego harmonogramu i na warunkach umieszczonych w Witrynie.
 2. Usługobiorca składa ofertę zakupu Warsztatu poprzez wypełnienie Formularza znajdującego się w Witrynie i wysłane go za pośrednictwem Witryny do Organizatora.
 3. Warunkiem korzystania z Witryny jest posiadanie dostępu do Internetu, w tym do przeglądarki obsługującej pliki cookies oraz poczty elektronicznej.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Witryny w sposób nienaruszający przepisów prawa, norm społecznych oraz niniejszego Regulaminu. Zabrania się komunikacji o charakterze obraźliwym, czy również naruszającej dobra osobiste.
 5. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Warsztatów z zachowaniem najwyższej staranności i profesjonalizmu oraz działania w najlepiej pojętym interesie Usługobiorcy z zastrzeżeniem, że Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty przeprowadzonego Warsztatu.
 6. Organizator nie wyklucza możliwości zawieszenia dostępności Witryny na czas określony, w przypadku konieczności przeprowadzenia prac serwisowych bądź jej rozbudowy.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Usługobiorcę z witryny, w tym szczególnie za brak odpowiednich warunków technicznych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 8. Cena Warsztatu zawiera: udział w dwudniowym Warsztacie, zestaw materiałów szkoleniowych, obiad i przerwy kawowe ( w przypadku warsztatu stacjonarnego) oraz dyplom ukończenia.Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania Warsztatu.

§4 Zawarcie Umowy

 1. Do zawarcia Umowy dochodzi przy spełnieniu przez Usługobiorcę trzech, niezbędnych warunków, tj. zapoznanie się Usługobiorcy z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego warunków, przesłanie wypełnionego Formularza ze zgłoszeniem na Warsztat za pośrednictwem Witryny oraz zapłata przez Usługobiorcę kosztów uczestnictwa w Warsztacie.
 2. W celu wysłania oferty zakupu Warsztatu przez Usługobiorcę, jest on zobowiązany do podania w Formularzu informacji takich jak: imię i nazwisko, Numer Identyfikacji Podatkowej firmy, adres e-mail, numer telefonu oraz liczbę Uczestników Warsztatu, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekraczać 5 osób z jednej firmy.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztacie należy przesyłać do Organizatora za pośrednictwem Formularza znajdującego się w Witrynie.
 4. Warunkiem akceptacji udziału Usługobiorcy w Warsztacie przez Organizatora jest wpłata całej ceny za Warsztat i wolne miejsca, z zastrzeżeniem, że ich liczba jest ograniczona.
 5. O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa w Warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji zgłoszenia w danym terminie Warsztatu, jeżeli lista Uczestników będzie już zamknięta bądź w przypadku, kiedy Usługobiorca prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora.
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia, Organizator dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie skontaktować się z Usługobiorcą w celu przekazania informacji o akceptacji zgłoszenia.Jeżeli zgłoszenie zostanie przyjęte, Usługobiorca otrzyma na podany adres e-mail fakturę proforma, której zapłata skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Usługobiorcą, a Organizatorem.
 7. Po zawarciu Umowy, o której mowa w ust. powyżej, Usługobiorca otrzyma potwierdzenie w wiadomości e-mail, wysłanej na adres, który Usługobiorca podał w Formularzu.
 8. Organizator przyjmuje zgłoszenia za pośrednictwem Formularza do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Warsztatów. Po tym terminie dopuszcza się możliwość zgłoszenia, jednakże wyłącznie po uprzednim porozumieniu drogą telefoniczną bądź e-mailową z Organizatorem.
 9. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych informacji w Formularzu.

§5 Płatności

 1. Ceny Warsztatu, wyrażone w PLN, podane za pośrednictwem Witryny, są kwotami netto i nie zawierają podatku VAT.
 2. Ceny Warsztatu są wiążące w momencie przesłania przez Usługobiorcę zgłoszenia za pośrednictwem Formularza.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Zmiany te nie są jednak wiążące dla Usługobiorców, którzy zawarli umowę z Organizatorem przed dniem wprowadzenia zmian.
 4. Wynagrodzenie Organizatora z tytułu uczestnictwa Usługobiorcy w Warsztacie jest płatne w oparciu o fakturę proforma, wystawioną z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym najpóźniej na dwa dni robocze przed Warsztatem. W przypadku, gdy okres ten nie może być zachowany, Organizator ma prawo skrócić termin płatności.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia płatności za udział w Warsztacie przelewem bankowym na konto o numerze: 48 1950 0001 2006 0021 2092 0001, w terminie wskazanym na fakturze proforma. W tytule przelewu należy podać numer dokumentu oraz imię i nazwisko uczestnika, jeżeli nie jest nim posiadacz rachunku bankowego.
 6. Po opłaceniu faktury proforma, Usługobiorca otrzyma od Organizatora fakturę VAT.
 7. Za dzień uiszczenia płatności za Warsztat uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora.
 8. W przypadku nieotrzymania wpłaty z tytułu udziału w Warsztacie w terminie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, uważa się, iż Usługobiorca zrezygnował z wzięcia udziału w Warsztacie.
 9. W przypadku, gdy należna wpłata z tytułu udziału w Warsztacie nie wpłynie we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie, a Usługobiorca potwierdzi dokonanie wpłaty przesyłając drogą elektroniczną potwierdzenie dokonania transakcji, wówczas Organizator może wyrazić zgodę na udział Usługobiorcy w Warsztacie.
 10. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT i otrzymanie dokumentu drogą elektroniczną, na podany w Formularzu adres e-mail. W przypadku jego zmiany, Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym fakcie Organizatora. Ponadto, faktura VAT w wersji papierowej może być wysłana listownie po otrzymaniu odpowiedniej dyspozycji od Usługobiorcy w formie pisemnej.

§6 Rezygnacja z udziału w Warsztacie

 1. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, najpóźniej na 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Warsztatu, co nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania do Organizatora formalnej rezygnacji z udziału za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: mskowron@sellwise.pl.
 2. Odstąpienie od Umowy następuje w momencie otrzymania potwierdzenia od Organizatora, z informacją, że zapoznano się z oświadczeniem woli Usługobiorcy i jest ona akceptowana.
 3. Podczas, gdy odstąpienie od Umowy nastąpi w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Organizator zwróci Usługobiorcy kwotę, którą poniósł on z tytułu zapisania się na Warsztat.
 4. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy Usługobiorcy będzie miało miejsce w terminie krótszym niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Warsztatów, wówczas wpłacona przez niego kwota z tytułu zapisania się na Warsztat, nie zostanie mu zwrócona.
 5. Kwota, o której mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu zostanie zwrócona na konto Usługobiorcy w terminie do 14 dni roboczych, liczone od momentu potwierdzenia przyjęcia rezygnacji przez Organizatora.
 6. Częściowa nieobecność Usługobiorcy na Warsztacie nie stanowi podstawy do żądania zwrotu kwoty, która została przez niego poniesiona z tytułu zapisania się na Warsztat.

§7 Zmiana terminu/Zmiana formy/Odwołanie Warsztatu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatu bądź zmiany jego terminu lub formy (stacjonarnie/online) z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności w przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników szkolenia.
 2. W przypadku przesunięcia terminu Warsztatu, Organizator w terminie 7 dni roboczych od daty, kiedy Warsztat został odwołany, ustali jego nowy termin i poinformuje o tym Usługobiorców drogą telefoniczną bądź elektroniczną. W przypadku braku akceptacji przez usługobiorcę nowego terminu, Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy, co nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania Organizatorowi formalnej rezygnacji z udziału w Warsztacie pocztą elektroniczną, na adres: mskowron@sellwise.pl. W przypadku akceptacji przez Usługobiorcę nowego terminu Warsztatu, odpowiednio przesunięciu ulega termin rezygnacji z udziału w Warsztacie, o którym mowa w ust. 1 § 6.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w Warsztacie zostaną zwrócone w całości, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Usługobiorcę informacji o rezygnacji z udziału w Warsztacie, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Organizator uzgodni z Usługobiorcą, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział w Warsztacie w innym terminie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca lub/i formy Warsztatu (stacjonarnie/online), najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem jego rozpoczęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany miejsca, zmiana ta może mieć miejsce jedynie w obrębie miejscowości, w której początkowo miał odbyć się Warsztat. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o powyższych zmianach drogą telefoniczną bądź elektroniczną.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Trenera prowadzącego Warsztat w uzasadnionych przypadkach losowych, od niego niezależnych, z zastrzeżeniem, że będzie to Trener z podobnym doświadczeniem, o zbliżonych kompetencjach.
 6. W przypadku całkowitego odwołania przez Organizatora Warsztatu, bez udostępnienia nowego terminu, Usługobiorca otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną lub/i elektroniczną, a zwrot wniesionych przez niego należności z tytułu udziału w Warsztacie zostanie wykonany na rachunek bankowy, z którego środki zostały wniesione, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odwołania Warsztatu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Agendy Warsztatu, szczególnie podczas jego trwania, aby móc dostosować jego poziom adekwatnie do umiejętności Uczestników.

§8 Wykorzystanie wizerunku

 1. Usługobiorca, wysyłając zgłoszenie i akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na rejestracje swojego wizerunku środkami audio-video.
 2. Uczestnik Warsztatu wyraża zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w materiałach dotyczących działalności Organizatora, w tym szczególnie w materiałach promocyjnych i reklamowych związanych z przeprowadzonym Warsztatem.
 3. Uczestnik Warsztatu, akceptując niniejszy Regulamin, zrzeka się dochodzenia od Organizatora roszczeń z tytułu zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia związanego z wykorzystaniem jego wizerunku, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że każdy materiał audio-video zarejestrowany podczas Warsztatu może być dowolnie modyfikowany przez Organizatora na potrzeby promocji prowadzonych przez niego działań. Poprzez modyfikację rozumie się:obróbkę graficzną, łączenie wielu grafik w jedną, dodawanie animacji i tekstu, tworzenie infografik i podobne.

§9 Reklamacje

 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w związku z przeprowadzonym Warsztatem, składając Organizatorowi oświadczenie w formie elektronicznej na adres: mskowron@sellwise.pl, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Warsztatu.
 2. Składana reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby składającej reklamację, termin i miejsce Warsztatu, powód złożenia reklamacji i jego uzasadnienie.
 3. Powodem reklamacji nie mogą być zdarzenia niezależne od Organizatora Warsztatu.
 4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym okresie, Organizator jest zobowiązany wskazać Usługobiorcy przyczyny opóźnienia i poinformować go o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Organizator ma prawo do nierozpatrzenia reklamacji w sytuacji, kiedy nie zawiera ona wszystkich składowych, wyszczególnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu bądź kiedy reklamacja zostanie złożona po terminie.

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest SELLWISE Szymon Negacz z siedzibą przy ul.Mieszka I 14/2, 44-121 Gliwice, Numer Identyfikacji Podatkowej: 9691542196, adres e-mail: kontakt@sellwise.pl
 2. Usługobiorca, akceptując warunki niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Warsztatem. Dane Usługobiorców i Uczestników są przetwarzane na zasadach określonych w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. W sytuacji, kiedy Usługobiorca wypełniający Formularz nie jest jednocześnie Uczestnikiem Warsztatu, to zgłaszający powierza Organizatorowi dane osobowe Uczestnika, aby ten mógł je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji Warsztatu.
 4. Usługodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Warsztatu zobowiązany jest do przestrzegania zakazu rejestrowania audio video podczas Warsztatu bez zgody Organizatora.
 2. Organizator może wyrazić pisemną zgodę na rejestrowanie audio-video podczas Warsztatu na ściśle określonych zasadach. Wniosek o wyrażenie zgody na rejestrowanie audio-video należy przesłać na adres: mskowron@sellwise.pl, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed Warsztatem. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o wyrażenie zgody na rejestrowanie audio-video podczas Warsztatu bez podawania przyczyny.
 3. Materiały szkoleniowe udostępnione Uczestnikom Warsztatu wręczane są na potrzeby Warsztatu i nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane w innych celach.
 4. Organizator może poprosić Uczestników Warsztatu o anonimowe wypełnienie ankiety w formie papierowej, której celem będzie ocena przeprowadzonego Warsztatu.
 5. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich publikacji w Witrynie.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do Umów zawieranych po 01.08.2019.
 9. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności, znajdująca się pod adresem: https://sellwise.pl/polityka-prywatnosci.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Uczestników Warsztatu.
 11. Organizator, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia Warsztatu, prześle Usługobiorcom informacje organizacyjne na podany w Formularzu adres e-mail.