Regulamin Webinar


§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

 

 1. AGENDA – ustalony wcześniej harmonogram Szkolenia i plan działania.

 

 1. FORMULARZ – rubryki, które należy wypełnić danymi osobowymi, dostępne na jednej z podstron Witryny. Za pośrednictwem Formularza Usługobiorca może dokonać zapisu na Szkolenie.

 

 1. UCZESTNIK – Usługobiorca bądź osoba wyznaczona do wzięcia udziału w Szkoleniu.
 1. UMOWA – porozumienie zawarte pomiędzy Usługobiorcą, a Organizatorem przy zachowaniu dwóch, niezbędnych warunków, tj. zapoznanie się Usługobiorcy z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego warunków oraz przesłanie wypełnionego Formularza ze zgłoszeniem na Szkolenie za pośrednictwem Witryny.

 

 1. USŁUGOBIORCA – podmiot korzystający z Witryny, który wypełnił Formularz mający na celu udział w Szkoleniu i otrzymał informację o akceptacji zgłoszenia.

 

 1. SZKOLENIE – Szkolenie online organizowane poprzez Organizatora, zgodne z informacjami zamieszczonymi w Witrynie.

 

 1. E-BILET – Wiadomość w formie elektronicznej, który Usługobiorca/Uczestnik otrzymuje po zgłoszeniu uczestnictwa w Szkoleniu. Przesyłany na adres e-mail podawany przy zakupie. Jeden e-bilet upoważnia jednego Uczestnika, na którego dane został wygenerowany, do wzięcia udziału w Szkoleniu zgodne z informacjami zamieszczonymi w Witrynie.

 

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze zapisy, zwane dalej Regulaminem, określają zasady dotyczące zakupu, organizacji oraz uczestnictwa w Szkoleniu organizowanym przez SELLWISE Szymon Negacz, z siedzibą przy ul. Mieszka I 14/2, 44-121 Gliwice, Numer Identyfikacji Podatkowej: 9691542196, zwany dalej Organizatorem, a także zasady korzystania z witryny internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.sellwise.pl/webinar-rekrutacja/, zwaną dalej Witryna.
 2. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikom Szkolenia przysługuje prawo do wglądu do powierzonych danych osobowych oraz do ich aktualizacji i poprawiania, a także żądania do ich usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, znajdują się
  w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Zapis na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Witryny, z której warunkiem korzystania jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie informacje znajdujące się pod adresem https://www.sellwise.pl/webinar-rekrutacja/, nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

§3

Szkolenie

 1. Szkolenie organizowane przez Organizatora jest dostępne dla Usługobiorców, którzy zgłoszą udział w Szkoleniu, organizowanym według ściśle określonego harmonogramu i na warunkach umieszczonych w Witrynie.
 2. Warunkiem uczestniczenia w Szkoleniu jest zapis za pośrednictwem Witryny, co potwierdzone jest otrzymaniem linku do wydarzenia online wysłanego na adres e-mail podany w Formularzu. W przypadku nieotrzymania linku należy kontaktować się z Organizatorem pod adresem kontakt@sellwise.pl w celu jego wygenerowania.
 3. Warunkiem korzystania z Witryny jest posiadanie dostępu do Internetu, w tym do przeglądarki obsługującej pliki cookies oraz poczty elektronicznej.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Witryny w sposób nienaruszający przepisów prawa, norm społecznych oraz niniejszego Regulaminu. Zabrania się komunikacji o charakterze obraźliwym, czy również naruszającej dobra osobiste.
 5. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Szkolenia z zachowaniem najwyższej staranności i profesjonalizmu oraz działania w najlepiej pojętym interesie Usługobiorcy z zastrzeżeniem, że Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty przeprowadzonego Szkolenia.
 6. Organizator nie wyklucza możliwości zawieszenia dostępności Witryny na czas określony, w przypadku konieczności przeprowadzenia prac serwisowych bądź jej rozbudowy.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Usługobiorcę z witryny oraz brak możliwości uczestnictwa w Szkoleniu, w tym szczególnie za brak odpowiednich warunków technicznych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 8. Jeden e-bilet zawiera udział w ok. 90-minutowym Szkoleniu online.

§4

Zawarcie Umowy

 1. Do zawarcia Umowy dochodzi przy spełnieniu przez Usługobiorcę dwóch, niezbędnych warunków, tj. zapoznanie się Usługobiorcy z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego warunków oraz przesłanie wypełnionego Formularza ze zgłoszeniem na Szkolenie za pośrednictwem Witryny.
 2. W celu otrzymania  e-biletu na Szkolenie przez Usługobiorcę, jest on zobowiązany do podania w Formularzu informacji takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu należy przesyłać do Organizatora za pośrednictwem Formularza znajdującego się w Witrynie.
 4. O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji zgłoszenia w danym terminie Szkolenia, jeżeli lista Uczestników będzie już zamknięta.
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia i spełnieniu warunków zapisu, Organizator dołoży wszelkich starań, aby Usługobiorca niezwłocznie otrzymał e-bilet na adres e-mail podany w formularzu. Zapis przez formularz jest równoznaczny z zawarciem Umowy pomiędzy Organizatorem, a Usługobiorcą na Szkolenie.
 6. Po zawarciu Umowy, o której mowa w ust. powyżej, Usługobiorca otrzyma potwierdzenie w wiadomości e-mail, wysłanej na adres, który Usługobiorca podał w Formularzu.
 7. Organizator przyjmuje zgłoszenia za pośrednictwem Formularza lub adresu e-mail do godziny 18:00 w przeddzień Szkolenia.
 8. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych informacji w Formularzu lub wiadomości e-mail.

 §5

Zmiana terminu/Odwołanie Szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia bądź zmiany jego terminu z przyczyn od niego niezależnych.
 2. W przypadku odwołania przez Organizatora Szkolenia, Usługobiorca otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną lub/i elektroniczną.

 §6

Wykorzystanie wizerunku

 1. Usługobiorca, wysyłając zgłoszenie i akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na rejestracje swojego wizerunku środkami audio-video.
 2. Uczestnik Szkolenia wyraża zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w materiałach dotyczących działalności Organizatora, w tym szczególnie w materiałach promocyjnych i reklamowych związanych z przeprowadzonym Szkoleniem.
 3. Uczestnik Szkolenia, akceptując niniejszy Regulamin, zrzeka się dochodzenia od Organizatora roszczeń z tytułu zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia związanego z wykorzystaniem jego wizerunku, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że każdy materiał audio-video zarejestrowany podczas Szkolenia może być dowolnie modyfikowany przez Organizatora na potrzeby promocji prowadzonych przez niego działań. Poprzez modyfikację rozumie się: obróbkę graficzną, łączenie wielu grafik w jedną, dodawanie animacji i tekstu, tworzenie infografik i podobne.

 

§7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest SELLWISE Szymon Negacz z siedzibą przy ul. Mieszka I 14/2, 44-121 Gliwice, Numer Identyfikacji Podatkowej: 9691542196, adres e-mail: kontakt@sellwise.pl.
 2. Usługobiorca, akceptując warunki niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych ze Szkoleniem. Dane Usługobiorców i Uczestników są przetwarzane na zasadach określonych w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. W sytuacji, kiedy Usługobiorca wypełniający Formularz nie jest jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia, to zgłaszający powierza Organizatorowi dane osobowe Uczestnika, aby ten mógł je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji Szkolenia.
 4. Usługodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania.

 

§8

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu rejestrowania audio-video podczas Szkolenia bez zgody Organizatora.
 2. Organizator może wyrazić pisemną zgodę na rejestrowanie audio-video podczas Szkolenia na ściśle określonych zasadach. Wniosek o wyrażenie zgody na rejestrowanie audio-video należy przesłać na adres: mskowron@sellwise.pl, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed Szkoleniem. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o wyrażenie zgody na rejestrowanie audio-video podczas Szkolenia bez podawania przyczyny.
 3. Jakiekolwiek materiały szkoleniowe udostępnione Uczestnikom Szkolenia nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane w innych celach.
 4. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich publikacji w Witrynie.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do Umów zawieranych po 10.12.2020.
 8. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności, znajdująca się pod adresem: https://www.sellwise.pl/polityka-prywatnosci/
 9. Organizator, najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem Szkolenia prześle Usługobiorcom informacje organizacyjne oraz niezbędne materiały na podany w Formularzu adres e-mail.