Regulamin Konkursu


Leć z Sellwise na Sales Innovation Expo

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Leć z Sellwise na Sales Innovation Expo”, zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Sellwise Szymon Negacz ul. Mieszka I 14/2, 44-121 Gliwice, NIP: 9691542196, zwany dalej Organizatorem.
 3. Konkurs podzielony jest na dwa etapy, przeprowadzony w całości od 13.01 do 31.01.2020.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 5. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursu powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”. Komisja zarządza przebiegiem konkursu w biurze na ul. Zwycięstwa 10, 44 – 100 Gliwice.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) ukończyła 18 rok życia,
 3. b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. c) posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 5. c) wyśle zgłoszenie na wskazany adres e-mail, zgodnie z warunkami konkursu,
 6. d) nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem rodziny Organizatora oraz pracownika Organizatora.
 7. Podanie danych, w tym danych osobowych związanych z Konkursem, jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, poprzez przesłanie na adres mailowy Organizatora poprawnie napisanego Artykułu konkursowego, Uczestnik:
  • a) wyraża zgodę opublikowanie na stronie internetowej Organizatora – sellwise.pl artykułu oraz imienia i nazwiska Uczestnika w przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu, o którym mowa w paragrafie poniżej,
  • b) oświadcza, że treść Artykułu konkursowego jest wynikiem jego oryginalnej pracy twórczej i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń i nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji Artykułu konkursowego na stronie internetowej Organizatora.
 9. Z chwilą doręczenia Artykułu konkursowego Organizatorowi, Organizator nabywa prawa autorskie upoważniające Organizatora do nieodpłatnego korzystania z Artykułu konkursowego na stronie internetowej Organizatora oraz mediach społecznościowych Organizatora (Facebook, LinkedIn). Organizator równocześnie zobowiązuje się do umieszczenia danych o autorze Artykułu konkursowego, takich jak imię i nazwisko.

 

ZASADY KONKURSU

 

 1. Zadaniem konkursowym Uczestnika Konkursu jest napisanie artykułu o sprzedaży lub marketingu B2B i przesłanie na adres email: kontakt@sellwise.pl wraz z imieniem i nazwiskiem. Wymieniona tematyka jest jedynym wymogiem dotyczącym Artykułu, poza tym kryterium obowiązuje pełna dowolność w stylu, liczbie znaków itp.
 2. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku, gdyby Uczestnik wysłał więcej niż jeden Artykuł konkursowy, brana pod uwagę będzie praca otrzymana najwcześniej.
 3. Spośród wszystkich prac zostaną wyłonione 3 najciekawsze zdaniem komisji konkursowej, które następnie zostaną zamieszczone na stronie internetowej: sellwise.pl, gdzie odbędzie się głosowanie w celu wyłonienia Zwycięzcy.
 4. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
 • Etap I, który trwa od 13.01 do 26.01.2020 – przesyłanie Artykułów konkursowych e-mailem na adres Organizatora, podany w ust. 1 powyżej,
 • Etap II, który trwa od 27.01 do 31.01.2020 – 27.01 Komisja konkursowa zweryfikuje nadesłane Artykuły konkursowe, a Organizator do końca dnia opublikuje na stronie internetowej 3 najciekawsze, prace wyłonione przez Komisję konkursową. Prace zostaną opublikowane w kolejności losowej, a głosowanie będzie trwało do 31.01.2020 do godziny 18:00. W tym samym dniu, po godzinie 18:00, Organizator na podstawie wyników głosowania poinformuje autorów 3 najciekawszych publikacji o wynikach głosowania drogą e-mailową oraz udostępni wyniki na swojej stronie w miejscu publikacji zwycięskiego Artykułu. Wynik Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 1. Terminy poszczególnych etapów, w których Uczestnicy muszą wykonać poszczególne zadania są nieprzywracane. Artykuły otrzymane przez Organizatora po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania dobrych obyczajów, naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw i interesów Organizatora Konkursu oraz pozostałych Uczestników Konkursu.

 

NAGRODA

 

 1. Najlepsze 3 zgłoszenia zostaną wybrane, spośród zgłoszeń Uczestników Konkursu, przez Komisję konkursową według jej niezależnej oceny, dokonywanej z uwzględnieniem walorów i stopnia oryginalności oraz merytoryki Artykułu. Zwycięzca zostanie wyłoniony za pomocą głosowania, przeprowadzonego na stronie internetowej Organizatora, w którym każdy odwiedzający stronę może wziąć udział. W przypadku remisu, Zwycięzcę wyłoni Komisja konkursowa.
 2. Nagrodą jest udział Zwycięzcy w targach Sales Innovation Expo w Londynie w terminie 25.03 – 26.03.2020, zakwaterowanie na czas pobytu, wyżywienie oraz przelot samolotem w obie strony.
 3. Najlepsze zgłoszenia zostaną wybrane, a nagrody przydzielone w dniu 31.01.2020 r.
 4. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody należy zgłosić chęć jej odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany wcześniej adres e-mail w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia opublikowania wyników Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia prawa do odbioru nagrody.
 5. Za przekazanie nagród i wyróżnień odpowiedzialny będzie wytypowany przedstawiciel Organizatora.

 

WARUNKI WYDANIA NAGRODY I DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Warunkiem i w celu uzyskania nagrody lub wyróżnienia konieczne jest podanie przez Uczestnika Konkursu, na wezwanie Organizatora prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru tel. kontaktowego (a dodatkowo ewentualnych niezbędnych danych koniecznych do rezerwacji biletów/zakwaterowania). Wezwanie Organizatora do podania takich danych musi być złożone za pośrednictwem poczty email.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża również zgodę na publikowanie imienia i nazwiska autorów trzech Artykułów konkursowych zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na potrzeby wyłonienia Zwycięzcy i publikowania informacji o wynikach Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem akcji, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wygrania nagrody Zwycięzcy. Dane osobowe oraz wizerunek Zwycięzcy mogą zostać wykorzystane w celu promocji pokonkursowej w szczególności poprzez relacjonowanie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora (Facebook, LinkedIn) wyjazdu na Sales Innovation Expo w Londynie.
 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę lub jej część.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia okresu, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych, innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu lub niewystarczającej liczby zgłoszeń (konieczne jest minimum 5), w tym w szczególności zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych etapów Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny i uzasadnienia. W takim przypadku Uczestnikom konkursu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.
 3. Dodatkowe informacje na temat Konkursu udzielane są drogą elektroniczną, pod adresem kontakt@sellwise.pl.