OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SELLWISE Szymon Negacz Spółka komandytowa z siedzibą w Gliwicach, ul. Dworcowa 32/6 (44-100 Gliwice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000922240, NIP 6312699869, REGON 389975697, dalej jako „Administrator”. Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@sellwise.pl.

 

Współadministrowanie

Administrator dokonuje współadministrowania danymi osobowymi z Szymonem Negaczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SELLWISE Szymon Negacz. Kluczowe postanowienia porozumienia zawartego pomiędzy Współadministratorami znajdują się na końcu tego dokumentu.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. Zawarcia oraz wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem w związku z udziałem w konferencji pod nazwą „Konferencja NSM”, której współorganizatorem pozostaje Administrator. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy, a także podjęcia działań przed jej zawarciem, np. zakupu biletów uprawniających do uczestnictwa w konferencji;
 2. Realizacji obowiązków prawnych obciążających Administratora w związku z zawarciem oraz realizacją umowy, np. księgowo-rachunkowych, podatkowych lub związanych z prowadzeniem ewentualnych postępowań reklamacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na:
 4. możliwości utrwalania przebiegu organizowanej Konferencji poprzez tworzenie relacji i wykonywanie zdjęć mogących zawierać Pani/Pana wizerunek;
 5. możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pozostającymi w związku z zawartą umową (w tym na drodze postępowań sądowych prowadzonych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego lub innych właściwych regulacji prawnych).

Podstawę przetwarzania danych w tych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami uprawnionymi do dostępu do nich, mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, Współadministrator, o którym wyżej mowa oraz inne osoby działające z upoważnienia Współadministratorów. Dane w niezbędnym zakresie mogą także zostać udostępnione sądom i innym organom publicznym upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane mogą być udostępnione również podmiotom z którymi Administrator zawarł Umowę Powierzenia Przetwarzania albo w inny sposób zalegalizował przetwarzanie Pani/Pana danych. Do takich podmiotów należą w szczególności operator platformy pośredniczącej w sprzedaży biletów oraz operatorzy płatności.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla potrzeb których są one przetwarzane:

 1. W przypadku danych przetwarzanych w celu określonym w ust. 1. Sekcji Cele i podstawy prawne przetwarzania – przez okres obowiązywania umowy;
 2. W przypadku danych przetwarzanych w celu określonym w ust. 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie obowiązku księgowo-rachunkowego, podatkowego lub zakończenia postępowania reklamacyjnego;
 3. W przypadku danych przetwarzanych w celach określonych w: 3 lit. a)  ww. Sekcji – przez okres 3 lat  od wykonania nagrania/fotografii lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu; ust. 3 lit. b) ww. Sekcji przez okres trwania postępowania, tj. do czasu jego prawomocnego zakończenia lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) usunięcia danych osobowych; e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); f) wniesienia skargi do Prezesa UODO, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wymóg podania danych

Podanie danych przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 1 Sekcji Cele i podstawy prawne przetwarzania stanowi warunek zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 2 ww. Sekcji pozostaje wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych w wymaganym zakresie będzie brak możliwości zawarcia umowy, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą również otrzymania faktury za zakupione bilety.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania, względem Pani/Pana osoby.

 

Zasadnicza treść uzgodnień dotyczących współadministrowania Pani/Pana danymi osobowymi

przez SELLWISE Szymon Negacz Spółkę komandytową z siedzibą w Gliwicach, ul. Dworcowa 32/6 (44-100 Gliwice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000922240, NIP 6312699869, REGON 389975697 oraz Szymona Negacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SELLWISE Szymon Negacz, ul. Mieszka I nr 14 lok. 2 (44-121 Gliwice), wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 9691542196, nr REGON 366965685 (dalej łącznie jako: ,,Współadministratorzy”).

Realizując dyspozycję art. 26 ust. 2 RODO, Współadministratorzy informują, że:

 1. Na mocy zawartego porozumienia Współadministratorzy wspólnie i w porozumieniu decydują o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych uczestników Konferencji NSM.
 2. Każdy ze Współadministratorów jest zobowiązany do przetwarzania danych uczestników Konferencji w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z postanowieniami RODO.
 3. Współadministratorzy indywidualnie wypełniają obowiązek informacyjny wobec uczestników Konferencji.
 4. W ramach obowiązków informacyjnych wskazanych w pkt 3, każdy ze Współadministratorów zobowiązany jest do poinformowania uczestników o zawarciu pomiędzy Współadministratorami porozumienia o współadministrowaniu, jak również o zasadniczej treści uzgodnień z niego wynikających.
 5. Celem ułatwienia uczestnikom Konferencji realizacji uprawnień wskazanych w Sekcji Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych, Współadministratorzy ustalili wspólny dla wszystkich uczestników punkt kontaktowy dostępny pod adresem e-mail kontakt@sellwise.pl.
 6. Każdy z uczestników Konferencji może realizować przysługujące mu uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych wobec każdego ze Współadministratorów.
 7. Każdy ze Współadministratorów może samodzielnie nadawać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników Konferencji, zawierać umowy dotyczące powierzenia przetwarzania danych oraz wydawać instrukcje podmiotom przetwarzającym dane osobowe na jego zlecenie.
 8. Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie podlega środkom prawnym i sankcjom określonym w RODO oraz ustawie o ochronie danych osobowych za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które przepisy o ochronie danych osobowych nakładają bezpośrednio na każdego ze Współadministratorów.
 9. Współadministratorzy odpowiadają za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa, o których mowa w RODO oraz ustawie o ochronie danych osobowych.