Informacja o przetwarzaniu danych dla osób aplikujących do pracy

 

Stosując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) poniżej przekazujemy informacje, spełniając tym samym obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

 

Administratorem podanych przez Panią/Pana* danych osobowych, związanych z procesem rekrutacji jest firma SellWise Szymon Negacz z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ulicy Siemińskiego 23/4.

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez e-mail: rekrutacja@sellwise.pl lub na adres siedziby Administratora.

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Informujemy, iż:

 1. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach związanych z procesem rekrutacji, w którym Pani/Pan* uczestniczy.
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią:
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 221 §1 Kodeksu pracy – przy złożeniu dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji na stanowisko pracy opisane w ogłoszeniu,
  • 6 ust. 1 lit. a) – przy udzieleniu dobrowolnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach oraz przetwarzanie wizerunku;
  • 6 ust. 1 lit. f) – w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez nas rekrutacją, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.
 3. Zakres przetwarzanych danych wskazany został w:
  • 221 §1 Kodeksu pracy,
  • 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego  1994r. o prawie  autorskim i prawach pokrewnych – zgoda na przetwarzanie wizerunku osoby biorącej udział w procesie rekrutacyjnym
 4. Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji, wskazanych w pkt.1, celów:
  • przez czas trwania rekrutacji, najpóźniej przez okres jednego miesiąca od czasu zakończenia rekrutacji na wakujące stanowisko pracy,
  • nie dłużej niż 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji, w przypadku wyrażenia osobnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach lub do jej odwołania .

 

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

 

 1. Jako podmiot, prowadzący działalność gospodarczą dbamy o poufność przetwarzanych danych osobowych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy w realizacji naszych działań Pani/Pana* dane osobowe mogą być, tylko w zakresie niezbędnym i dopuszczonym przez obowiązujące prawo, przekazywane innym podmiotom tj.:
  • podmiotom gospodarczym, współpracującym z Administratorem przy realizacji celów wskazanych w punkcie 1;
  • pracownikom/współpracownikom Administratora na podstawie stosownych upoważnień do przetwarzania danych;
  • dostawcom usług doradczych w procesach rekrutacyjnych (wyspecjalizowanym podmiotom zajmującym się rekrutacjami), dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, innym dostawcom jak np. : usług IT, dostawcom systemów informatycznych, dostawom usług prawnych, usług pocztowych, kurierskich itp.

 

Informujemy, iż podmioty, które na nasze zlecenie dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy oraz w oparciu o umowy  powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO).

 

 1. Pani/Pana* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje, wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające, nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu* prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana* osoby (w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile nie będą istniały ważne prawnie, uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzyskanej dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody wymaga formy pisemnej lub elektronicznej, skierowanej na adres e-mail: rekrutacja@sellwise.pl
 1. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu* prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Z uprawnień wynikających z pkt. 7-8 możecie Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych pisemnie (za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy) lub elektronicznie na adres: rekrutacja@sellwise.pl

 

 1. Złożenie przez Panią/Pana* aplikacji (CV, list motywacyjny) jest dobrowolne. Zgodnie z art. 221 1 Kodeksu pracy możemy żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania, wskazanych w tym przepisie, danych osobowych natomiast ich niepodanie może skutkować odrzuceniem aplikacji. Podanie przez Panią/Pana* innych niż wyżej wskazane danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Podanie takich danych jak : adres e-mail lub numer telefonu usprawni nam możliwość nawiązania z Panią/Panem* kontaktu w celu ewentualnego zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. W przeciwnym razie będziemy musieli skorzystać z poczty tradycyjnej i wysłać do Pani/Pana* list na podany adres korespondencyjny co może wydłużyć procedurę rekrutacyjną. Podanie przez Panią/Pana* innych danych nieobowiązkowych też nie jest warunkiem koniecznym, ale jeśli chce Pani/Pan* przedstawić swoją kandydaturę w sposób szerszy niż w zakresie podstawowym, może Pani/Pan* dokonać tego w sposób swobodny (np. zainteresowania, posługiwanie się językami obcymi, posiadanie prawa jazdy określone kategorii itp.).
 2. Jeżeli aplikuje Pani/Pan* w celu nawiązania stosunku cywilnoprawnego (zlecenie, dzieło), złożenie aplikacji (CV, listu motywacyjnego) jest również dobrowolne. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych w procesie rekrutacji jest całkowicie dobrowolne, przy czym danymi niezbędnymi do rozpoznania przez nas aplikacji są dane wskazane w art. 221 1 Kodeksu pracy i niepodanie tych danych może spowodować pominięcie Pani/Pana aplikacji w procesie rekrutacji. Może Pani/Pan* podać nam inne dane dodatkowe – niepodanie tych danych nie będzie skutkowało pominięciem Pana/Pani aplikacji, natomiast ich podanie pozwoli szerzej przedstawić Pani/Pana kandydaturę.
 3. Pani/Pana* dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 4. Złożenie przez Panią/Pana* aplikacji (w tym: wysłanie e-mailem, kliknięcie przycisku aplikuj, wyślij) stanowi wyrażenie przez Panią/Pana* zgody na przetwarzanie przez nas danych, zawartych w aplikacji do celów rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu lub w toku indywidualnych rozmów.
 5. Jeśli jest Pani/Pan* zainteresowany tym, abyśmy przetwarzali Pani/Pana* dane zawarte w przesłanej aplikacji również w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy zamieszczenie w składanej aplikacji zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez naszą firmę.